لوله و پروفیل رضا

تولید کننده انواع لوله های صنعتی

                                                                                                          جدول بیضی - OVAL