لوله و پروفیل رضا

تولید کننده انواع لوله های صنعتی

 

صادرات به شرکت های سازنده اگزوز خودرو و مبلمان های اداری در ایتالیا و سایرکشورهای اروپایی